ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Natječaj za zapošljavanje

Objavljeno, 14.3.2018.

Natječaj za zapošljavanje

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i odredbe članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/2017.), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

– čistač/čistačica – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

– SSS, NSS,

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis

2. preslika domovnice

3. preslika svjedodžbe

4. elektronički zapis (ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od objave natječaja.

Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju, a prednost ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 da­na od objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj je objavljen 14.3.2018. godine.

Prijava na natječaj sa svim dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta iz natječaja dostavlja se na adresu Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Zavod za javno zdravstvo

Ličko-senjske županijePovratak na novosti
Skip to content