ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

Natječaji za posao

Objavljeno, 28.11.2018.

Natječaji za posao

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i odredbe članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/2017.), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 1. Doktor medicine specijalist psihijatar- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
 2. Doktor medicine specijalist javnog zdravstva/epidemiologije- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka djelatnika sa specijalizacije, puno radno vrijeme
 3. dipl. ing. prehrambene tehnologije/biotehnologije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, puno radno vrijeme
 4. bacc. med. teh. – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme
 5. VŠS/SSS – Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sanitarnog inženjerstva/ SSS za zanimanje kem. teh./san. teh. – rad na terenskim poslovima uzorkovanja za zdravstvenu ekologiju  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, puno radno vrijeme

Uvjeti pod 1 i 2:

– VSS – medicinski fakultet i odgovarajuća specijalizacija

– 1 godina radnog iskustva
– Odobrenje za samostalan rad
– Zdravstvena sposobnost
– Poznavanje rada na osobnom računalu
– Vozačka dozvola B kategorije

Uvjeti pod 3:

-VSS – Diplomski sveučilišni studij prehrambene tehnologije/biotehnologije

– 1 godina radnog iskustva
– Zdravstvena sposobnost
– Poznavanje rada na osobnom računalu
– Vozačka dozvola B kategorije
Uvjeti pod 4:

-VŠS – Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva

– 1 godina radnog iskustva
– Odobrenje za samostalan rad
– Zdravstvena sposobnost
– Poznavanje rada na osobnom računalu
– Vozačka dozvola B kategorije

Uvjeti pod 5:

– VŠS/SSS – Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sanitarnog inženjerstva/ SSS za zanimanje kem. teh./ san. teh.

1 godina radnog iskustva

– Zdravstvena sposobnost
– Poznavanje rada na osobnom računalu
– Vozačka dozvola B kategorije

Prijavi treba priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu
– kratak životopis
– preslik osobne iskaznice
– preslik diplome
– preslik uvjerenja o specijalizaciji – kod 1. i 2.

– preslik odobrenja za samostalan rad – kod 1. ,2. i 4.
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu – kod 1. ,2. i 4.
– elektronički zapis (ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od objave natječaja.
– preslik domovnice
– preslik vozačke dozvole B kategorije

Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju, a prednost ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 da­na od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava na natječaj sa svim dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta iz natječaja dostavlja se na adresu Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, Gospić, s naznakom: »Za natječaj pod točkom __«.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Zavoda u roku osam od dana izbora, te kandidati/kinje neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

 

Zavod za javno zdravstvo

Ličko-senjske županije

 Povratak na novosti
Skip to content