ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Objavljeno, 14.2.2020.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 27. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, članka 38. st.1., članka 40. i članka 41. Zakona o Ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 100/18 i 125/19) i Odluke o raspisivanju natječaja od 10.siječnja 2020. godine, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije m/ž.

Za ravnatelja/icu Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije ( u daljnjem tekstu:

Zavod ) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Ravnatelj Zavoda također mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.         da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,

2.         da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Zavod ima poslovni odnos,

3.         da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Zavoda,

4.         da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta presuda,

5.         da poslodavac protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju natječaja.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici:

–           životopis,

–           dokaz o hrvatskom državljanstvu  (važeća iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili elektronički zapis iz knjige državljana

–           dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (presliku -diploma, uvjerenje, svjedodžba, potvrda)

–           potvrdu o dužini radnog staža,

–           Plan i program rada Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za mandatno razdoblje,

–           ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa sukladno prethodnim točkama 1., 2., i 3.,

–           uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),

–           uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“ br. 82/08 i 69/17) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br. 121/17 i 198/19), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Zavod zadržava pravo poništenja natječaja, bez obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić, s naznakom: „Za Upravno vijeće – javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od zaključenja natječaja.

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Upravno vijeće
Zavod za javno zdravstvo
Ličko-senjske županijePovratak na novosti
Skip to content