ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

Natječaj za specijalizacije

Objavljeno, 1.9.2022.

Natječaj za specijalizacije

Na temelju Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15, 100/18), te Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 03.05.2022.g., Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavljuje

N A T J E Č A J

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
 Epidemiologije1 izvršitelj
 Školske i adolescentne medicine1 izvršitelj
 Kliničke mikrobiologije1 izvršitelj

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektroničke adrese i broja telefona,
 2. Životopis,
 3. Presliku domovnice ili drugu potvrdu o državljanstvu pristupnika,
 4. Presliku diplome,
 5. Presliku odobrenja za samostalan rad,
 6. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 7. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 8. Presliku nagrada za vrijeme studija,
 9. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 10. Pisani dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi objavljeni u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI- ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni „in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali objavljeni radovi i objavljeni sažetci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor).
 11. Popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i preslike radova
 12. za radove objavljene u časopisima indeksiranim u CC, SCI, SSCI – priložiti potvrdnicu Knjižnice Medicinskog fakulteta o indeksiranosti;
 13. za sve objavljene radove priložiti presliku iz koje su jasno vidljivi podaci o publikaciji u kojoj su objavljen.
 14. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:
 15. Presliku svih ugovora o radu i
 16. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“ sa naznakom tražene specijalizacije, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (02.09.2022).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), a koji se mogu naći i na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImagesv/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji u točki 7. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Zavoda, www.zzjzlsz.hr, a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić i na mrežnoj stranici Zavoda, www.zzjzlsz.hr, u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo može predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županijePovratak na novosti
Skip to content