ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

Natječaji za zapošljavanje

Objavljeno, 14.12.2022.

Natječaji za zapošljavanje

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije raspisuje se

J A V N I  N A T J E Č A J

1. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1.1. jedan/jedna doktor/doktorica medicine, specijalist školske medicine – u djelatnosti školske medicine

Opći uvjeti:

 • stručna sprema – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine (s time izjednačena VSS doktor medicine).
 • specijalizacija iz školske medicine

Posebni uvjeti:

 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • vozačka dozvola B kategorije
 • radno iskustvo: 1 godina

Uz prijavu obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana (preslik),
 • odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vozačka dozvola B kategorije (preslika).

Probni rad šest mjeseci.

Poslodavac nudi mogućnost osiguranja smještaja.

1.2. jedan/jedna doktor/doktorica medicine, specijalist javnog zdravstva/epidemiologije – u djelatnosti javnog zdravstva

Opći uvjeti:

 • stručna sprema – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine (s time izjednačena VSS doktor medicine).
 • specijalizacija iz epidemiologije/javnog zdravstva

Posebni uvjeti:

 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • vozačka dozvola B kategorije
 • radno iskustvo: 1 godina

Uz prijavu obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana (preslik),
 • odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vozačka dozvola B kategorije (preslika).

Probni rad šest mjeseci.

Poslodavac nudi mogućnost osiguranja smještaja.

1.3. jedan/jedna doktor/doktorica medicine, specijalist psihijatar– u djelatnosti prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

Opći uvjeti:

 • stručna sprema – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine (s time izjednačena VSS doktor medicine).
 • specijalizacija iz psihijatrije

Posebni uvjeti:

 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • vozačka dozvola B kategorije
 • radno iskustvo: 1 godina

Uz prijavu obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik),
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana (preslik),
 • odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vozačka dozvola B kategorije (preslika).

Probni rad šest mjeseci.

Poslodavac nudi mogućnost osiguranja smještaja.

1.4. jedan/jedna prof. psiholog/mag. psych. – u djelatnosti prevencije ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

Opći uvjeti:

 • stručna sprema – završen diplomski sveučilišni studij psihologije (VSS filozofski ili pedagoški 

fakultet – smjer psihologija).

Posebni uvjeti:

 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),
 • radno iskustvo: 1 godina
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • domovnicu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili svjedodžbe),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana (preslik),
 • odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu u matičnoj evidenciji Hrvatskog   zavoda za mirovinsko osiguranje).
 • vozačka dozvola B kategorije (preslika).

Probni rad šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 14 dana od objave natječaja/oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, preporučeno poštom, na adresu Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić, Senjskih žrtava 2, s naznakom »Za natječaj pod točkom ___« ili osobno u tajništvo Zavoda, Senjskih žrtava 2, Gospić, II. kat, tajništvo , do kraja uredovnog radnog vremena.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/19 i 84/2021), a koji se mogu naći i na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImagesv/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici www.zzjzlsz.hr, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web-stranici najmanje pet dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web-stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Zavod dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Rezultati natječaja objavit će se na web-stranici  www.zzjzlsz.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo

   Ličko-senjske županijePovratak na novosti
Skip to content